Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy świadczonych przez Receptaonline sp. Z o.o. Usług Telemedycznych

Użytkownik (Pacjent) przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu koniecznie powinien zapoznać się z zawartymi w Regulaminie postanowieniami. Korzystanie z Serwisu i oferowanych przez niego Usług Telemedycznych na stronie tabletkadzienpo.pl oznacza akceptację wszystkich zawartych w Regulaminie treści i postanowień.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Receptaonline Sp. Z o.o Numer KRS 0000965432, NIP 5252903773, REGON 52174352200000, Adres UL. CHMIELNA 2 /31, Warszawa 00-20 – właściciel Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego.
 3. Jeżeli Użytkownik (Pacjent) nie zgadza się na przestrzeganie treści i postanowień niniejszego Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić Serwis.
 4. W Regulaminie zastosowanie znalazły akty prawne takie jak: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
 5. Właściciel serwisu został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 • 2 DEFINICJE
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego.
 2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem internetowym tabletkadzienpo.pl
 3. Użytkownik (Pacjent) – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu uzyskania świadczonych przez Lekarzy Usług Telemedycznych.
 4. Lekarz (Świadczeniodawca) – osoba posiadająca prawo i właściwe kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami do wykonywania tego zawodu.
 5. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie.
 6. Konto – wpis w bazie danych Serwisu umożliwiający dostęp do jego zasobów.
 7. Usługa Telemedyczna – świadczenie realizowane na rzecz Użytkownika na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem Serwisu na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, obejmująca między innymi e-receptę, e-zwolnienie oraz e-skierowanie na badania diagnostyczne lub niezbędne specjalistyczne konsultacje.
 8. Formularz Medyczny /Ankieta Medyczna – dokument konsultacji lekarskiej umożliwiający uzyskanie e-recepty, e-zwolnienia oraz e-skierowania za pośrednictwem Serwisu.
 9. Dane Osobowe – niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika korzystającego z oferowanych przez Serwis Usług Telemedycznych.
 10. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika po złożeniu rezerwacji na Usługi Telemedyczne, zgodnie ze znajdującym się w Serwisie Cennikiem.
 11. Cennik – spis zawierający ceny i rabaty za świadczone przez Receptaonline sp. Z o.o usługi.
 12. Reklamacja – wyrażenie przez Użytkownika niezadowolenia z wykonanej Usługi Telemedycznej oraz jej przebiegu, który odbiega od jego oczekiwań.
 • 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i podlegają przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Dostęp Użytkownika do Serwisu wymaga posiadania przez niego urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej www, adresu poczty elektronicznej (aktywnego konta e-mail) oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego otwieranie plików tekstowych zapisanych w różnych formatach.
 3. Receptaonline sp. Z o.o nie zapewnia Użytkownikom urządzeń ani oprogramowania potrzebnego do skorzystania z Usługi Telemedycznej.
 4. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto w Serwisie.
 5. Przy zakładaniu Konta konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, płci, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 6. Skorzystanie z Usług Telemedycznych jest możliwe tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Receptaonline sp. Z o.o danych osobowych o jego stanie zdrowia oraz udostępnienia tych danych Lekarzowi.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących loginu i hasła do Serwisu w celu ograniczenia możliwości pozyskania danych osobowych i korzystania z Serwisu przez osoby trzecie.
 8. Zabrania się zakładania Konta w Serwisie w imieniu innej osoby.
 9. W przypadku podejrzenia wystąpienia niezgodności podanych podczas Rejestracji danych osobowych, Receptaonline sp. Z o.o może zablokować dostęp do Serwisu do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
 10. W przypadku korzystania ze świadczeń oferowanych przez Serwis bez dokonywania Rejestracji, Użytkownik powinien wyrazić zgodę, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, poza tym powinien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości polityki prywatności, polityki cookies oraz że podane przez niego Dane Osobowe są kompletne i zgodne z prawdą i że jest on osobą pełnoletnią.
 11. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU dostarczanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS : 0000274399, NIP : 779-23-08-495 ; aktualne możliwe sposoby płatności oraz przetwarzanie danych dostępne są na stronie internetowej: https://poland.payu.com/. Za opóźnienie płatności lub problem w płatnościach przez system payu, Receptaonline Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 • 4 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie obowiązkowych pól Formularza Medycznego, zaakceptowanie wszystkich warunków umowy oraz uiszczenie zawartej w Cenniku Opłaty.
 2. Oferowane w ramach prowadzonej działalności Receptaonline sp. Z o.o Usługi Telemedyczne dotyczą udzielania świadczeń na odległość, których charakter jest zgodny ze stanem zdrowia Użytkownika oraz bieżącą wiedzą z zakresu medycyny.
 3. Oferowane Usługi Telemedyczne obejmują między innymi konsultacje medyczne, e-recepty, e-zwolnienia oraz e-skierowania.
 4. Użytkownik nie może otrzymać e-recepty na leki o działaniu narkotycznym, nasennym, odurzającym, na leki psychoaktywne oraz wyroby medyczne.
 5. Świadczenia udzielane są przez Lekarzy posiadających specjalizacje zgodne z wymaganiami dotyczącymi wykonywanego zawodu. Świadczeniodawcy zobowiązani są do dokładnego prowadzenia dokumentacji medycznej Użytkownika, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Usługa Telemedyczna nie polega na sprzedaży e-recepty, e-zwolnienia lub e-skierowania, lecz na e-konsultacji zdalnej z możliwością ich wystawienia, jeśli będą do tego wskazania.
 7. Usługi Telemedyczne nie mają na celu zastąpienia relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, czy też opieki specjalistycznej. W nagłych wypadkach koniecznie należy zgłosić się do placówki medycznej w celu podjęcia działań mających na celu poprawę stanu zdrowia Pacjenta.
 8. W toku udzielania świadczeń Receptaonline sp. Z o.o zbiera i prowadzi dokumentację medyczną Użytkowników z poszanowaniem obowiązujących w zakresie ochrony oraz poufności otrzymanych danych niezbędnych do świadczenia usługi przepisów.
 • 5 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH
 1. Usługa Telemedyczna udzielana jest 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 23:00 w terminie do dwudziestu czterech godzin od chwilii wypełnienia Formularza i dokonania opłaty za usługę.
 2. Świadczenie Usług Telemedycznych polega na zarejestrowaniu Użytkownika do Serwisu, w którym dostępny jest Formularz Medyczny. Następnie uzupełnia on w nim szczegółowe informacje na temat swojego stanu zdrowia. Po akceptacji treści Formularza Medycznego Użytkownik proszony jest o dokonanie płatności za pośrednictwem internetowego systemu płatności Payu.
 3. Za poprawność udzielonych informacji na temat stanu zdrowia odpowiada wyłącznie Użytkownik, który oświadcza, że podane w Formularzu Medycznym dane są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 4. Lekarz analizuje następnie przesłany przez Pacjenta formularz i dopiero na podstawie Formularza Medycznego decyduje o wypisaniu e-recepty (lub e-zwolnienia, czy też e-skierowania) lub odmowie, jeśli nie ma do tego wskazań, są przeciwwskazania lub jeśli przekazane przez Użytkownika informacje są nierzetelne. Wszystkie e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane (odpłatność 100%).
 5. Świadczeniodawca może również odmówić świadczenia Usługi Telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub konfliktowego zachowywania się Użytkownika Serwisu w stosunku do niego.
 6. Jeśli Lekarz ma wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta, jego dolegliwości lub danych Pacjenta – lekarz może podjąć próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. Jeśli odmowa wykonania usługi Telemedycznej e-konsultacji nastąpi po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania połączenia telefonicznego z Pacjentem na wskazany numer telefonu w ankiecie medycznej, Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 7. Kod e-recepty (czterocyfrowy) wysyłany jest jako SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu. Lekarz w ramach konsultacji medycznej mającej na celu np. uzupełnienie wywiadu medycznego może skontaktować się z Użytkownikiem mailowo, SMS-em lub telefonicznie. Kod wysyłany jest na polski numer telefonu.
 8. W szczególnych przypadkach Lekarz może poprosić Użytkownika dodatkowo o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie ona przedstawiona przez Pacjenta, Usługa Telekomunikacyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana, a uiszczona przez niego Opłata za usługę nie zostanie zwrócona.
 9. Otrzymanie ponownej e-recepty na ten sam lek możliwe jest po zakończeniu przyjmowania przez Użytkownika przepisanego leku zgodnie z dawkami podanymi na wystawionej przez Lekarza e-recepcie.
 10. Zamieszczenie w Formularzu Medycznym nieprawdziwych informacji może prowadzić do błędnej diagnozy oraz niewłaściwego wyboru metody leczenia, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia Użytkownika.
 11. W przypadku otrzymania przez Użytkownika niepoprawnej recepty, ma on obowiązek skontaktować się z Serwisem mailowo przez zakładkę kontakt.
 12. Jeśli Użytkownik nie otrzyma recepty, ma obowiązek skontaktować się z Receptaonline sp. Z o.o drogą mailową, pisząc na adres admin@tabletkadzienpo.pl lub telefonicznie.
 13. Podczas konsultacji medycznej Lekarz może przepisać Użytkownikowi zamiennik wnioskowanego leku.
 14. Świadczeniobiorca nie weryfikuje statusu ubezpieczenia, w związku z czym Pacjent akceptuje, że leki są nierefundowane, nawet w przypadku spełnienia kryteriów refundacji, poza tym rezygnuje z dochodzenia roszczeń w tej sprawie.
 15. Czas realizacji Usługi Telemedycznej uzależniony jest od kolejki do danego Lekarza.
 16. Wypełniając Formularz Medyczny, który dotyczy antykoncepcji lub antykoncepcji awaryjnej, Użytkownik oświadcza, że jest kobietą, która ukończyła 18 lat. Antykoncepcja nie jest przepisywana osobom poniżej 18 roku życia.
 17. Oferowane świadczenia nie polegają na sprzedaży e-recept/e-zwolnień lecz na e-konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia e-recepty/e-zwolnienia. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 18. Receptaonline sp. Z o.o nie odpowiada za błędy podczas płatności i opóźnienia przez Payu.
 19. Pacjent nie może otrzymać leków silnie uzależniających oraz narkotycznych.
 20. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań ( maksymalnie 4 szt ).
 • 6 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
 1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnie z obowiązującym aktualnie Cennikiem.
 2. Cennik Usług Telemedycznych świadczonych przez Receptaonline sp. Z o.o udostępniony jest w Serwisie.
 3. Ceny oferowanych w Serwisie Usług Telemedycznych podane są w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto.
 4. Opłatę za usługę Użytkownik dokonuje za pośrednictwem systemu płatności internetowych. Organizator świadczący Usługi Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dokonywaniem płatności, które wynikają np. z nieprawidłowego działania systemu płatności internetowej lub banku.
 • 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Receptaonline sp. Z o.o
 2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, który jest niezbędny do świadczonych przez Receptaonline sp. Z o.o Usług Telemedycznych.
 3. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w następstwie prowadzonej działalności w celu zapewnienia mu należytej opieki zdrowotnej, a także zarządzania jej systemem i usługami.
 4. Dostarczone Dane Osobowe będą przechowywane przez okres, który wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta związanych z przechowywaniem dokumentacji medycznej.
 5. Przekazane do Receptaonline sp. Z o.o Dane Osobowe mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów do dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, dostawcom Systemu i oprogramowania, a także innym podmiotom, które uprawnione są do tego przepisami prawa.
 • 8 REKLAMACJE
 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi wykonanej przez Świadczeniodawcę Pacjent może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze świadczonymi Usługami Telekomunikacyjnymi Użytkownik może skontaktować się z Receptaonline sp. Z o.o telefonicznie lub mailowo, pisząc na adres admin@tabletkadzienpo.pl
 3. W treści Reklamacji powinny znaleźć się Dane Osobowe Pacjenta, w tym jego imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy wraz z jego żądaniami, poza tym podać można również numer zamówienia.
 4. Jeśli dane podane w Reklamacji wymagać będą uzupełnienia, Receptaonline sp. Z o.o zwróci się do Użytkownika jeszcze przed jej rozpatrzeniem o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień́ może wydłużyć termin rozpatrzenia Reklamacji.
 5. Reklamacja złożona z adresu e-mail, który jest niepowiązany z zamówieniem nie zostanie rozpatrzona.
 6. Receptaonline sp. Z o.o na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni od momentu jej otrzymania.
 7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego wcześniej adres.
 • 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub do czasu odmowy wykonania Usługi Telemedycznej.
 2. Po całkowitym spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik może natomiast odstąpić od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, pisząc na adres admina@tabletkadzienpo.pl
 4. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy przed wykonaniem usługi, zwrot Opłaty nastąpi w terminie 14 dni na rachunek bankowy, z którego uiszczona została Opłata.
 5. W przypadku wnioskowania Pacjenta o leki, które są niedozwolone w Regulaminie, zwrot przelanej na wskazane konto kwoty mu nie przysługuje.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin udostępniony jest w Serwisie w sposób umożliwiający dokładne zapoznanie się z nim oraz jego utrwalanie.
 2. Wszelkie wykonywane w ramach Regulaminu Usługi Telemedyczne podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. Receptaonline sp. Z o.o zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian fragmentów lub całego Regulaminu. W przypadku jakikolwiek zmian, Serwis poinformuje Użytkownika o wszelkich wprowadzonych do niego zmianach. Postanowienia dotyczącego nowego Regulaminu wiążą Pacjenta od momentu zaakceptowania przez niego wszystkich wprowadzonych zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszelkie powstałe spory związane z niniejszym Regulaminem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Warszawa.